دایره ای شایسته فر

شبنم شایسته فر:

مشاور، مدرس و استراتژیست مالی و مالیاتی

موسس و مدیرعامل موسسه شایسته محاسب