بیمه تامین اجتماعی ، مشمولین بیمه پردازی ، نرخ بیمه و جریمه عدم پرداخت حق بیمه

تامین اجتماعی ، مشمولین بیمه پردازی ، نرخ بیمه و جریمه عدم پرداخت حق بیمه

بیمه چیست؟

مطابق با قانون بیمه ایران، بیمه برابر است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. در این قرارداد متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر پرداخت می نماید را حق بیمه و آنچه که بیمه می‌شود را موضوع بیمه می نامند.

انواع بیمه :

بیمه به دو دسته زیر تقسیم می شوده

 • بیمه‌های اجتماعی
 • بیمه‌های بازرگانی

بیمه‌های اجتماعی : بیمه‌های اجباری و ناشی از قانون را بیمه اجتماعی میگویند . در این بیمه شخص دیگری (مانند کارفرما) در پرداخت بخش زیادی از حق بیمه مشارکت دارد. در بیمه‌های اجتماعی، حق بیمه به‌صورت درصدی از دستمزد تعیین می‌شود، در حالی که در بیمه‌های بازرگانی حق بیمه متناسب با پذیرش ریسک تعیین می‌شود در ایران، سازمان تأمین اجتماعی مهم‌ترین مرجع بیمه‌های اجتماعی است.

بیمه‌های بازرگانی: این نوع بیمه تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارد. تعدادی از تقسیم‌بندی ها به شرح زیر است:

 • بیمه‌های دریایی در مقابل بیمه‌های غیردریایی
 • بیمه‌های اموال در مقابل بیمه‌های اشخاص
 • بیمه‌های زندگی در مقابل بیمه‌های غیر زندگی

سازمان تامین اجتماعی:

سازمان تامین اجتماعی در جهت حمایت از حق و حقوق کارگران و ارائه خدمات در زمینه های  ایام بازنشستگی، بیمه بیکاری، مرخصی زایمان ، بیمه درمان ، مرگ و سایر موارد مرتبط در سال 1331 به عنوان یک سازمان بیمه گر ایجاد شده است.  تعداد زیادی از افراد تحت عنوان بیمه اجباری یا خویش فرما تحت حمایت سازمان قرار گرفته اند.

طبق ماده 1 قانون بیمه تامین اجتماعی ، وظایف سازمان شرح داده شده است. بر اساس این ماده : به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام
هماهنگ و متناسب با برنامه‌ای تأمین اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی که در این قانون
“‌سازمان” نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. سازمان تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. داراي شخصيت حقوقی و استقلال مالی و اداری ميباشد و امور مالی آن منحصراً ‌طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد .این سازمان دارای وظایف بسیار مهمی در جهت حمایت از کارگران را دارا است.

تعهدات سازمان تامین اجتماعی:

مطابق با ماده 3 قانون تامین اجتماعی تعهدات سازمان به شرح زیر است:

تعهدات کوتاه مدت:

 • حمایت کارگران در برابر انواع حوادث، بیماری‌ها
 • حمایت از کارگران خانم در دوران زایمان تحت غرامت دستمزد زایمان
 • مقرری بیمه  ایام بیکاری
 • غرامت دستمزد ایام بیماری
 • پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
 • کمک هزینه ازدواج برای ازوداج اول و دائم
 • هزینه کفن و دفن

تعهدات بلند مدت:

 • مستمری بازنشستگی بعد از یک عمر فعالیت و بیمه پردازی
 • مستمری از کارافتادگی
 • مستمری بازماندگان
 • پرداخت عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی
 • مستمری بگیران از سازمان تامین اجتماعی

مشولین قانون تامین اجتماعی:

مطابق با ماده 4 قانون تامین اجتماعی افراد مشمول شامل:

الف ـ افرادی كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد حقوق كار می كنند.

ب ـ دريافت‌ كنندگان مستمری ها بازنشستگی، از كار افتادگی و فوت.

طبق تبصره 1 ماده 4 قانون تامین اجتماعی، مستخدمين وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوي از‌انحاء از موارد مذكور در ماده سه  این قانون (حوادث و بيماري ها ، بارداري ، غرامت دستمزد ، از كار افتادگی ، بازنشستگی و مرگ ) بهره‌ مند مي باشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين‌ نامه ‌اي كه به پيشنهاد ‌وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي ‌كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره 2ـ مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول ‌اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

بر این اساس اگر واحدهای دولتی از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند، مشمول این بیمه می باشند. اما مشمولین نیروهای مسلح مشول قانون تامین اجتماعی نمی باشند.

 

بیمه کارفرمایان :

در مواردی كه كارفرمايان اشخاص حقيقی باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقی غيردولتی مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب 7درصد و 20 درصد از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون بیمه تامین اجتماعی قرار گيرند. برای انجام این امر باید به حوزه تامین اجتماعی محل فعالیت  خود مراجعه و اقدام به انعقاد قرارداد کارفرمایی نمایند.

انواع بیمه تامین اجتماعی :

انواع بیمه تامین اجتماعی شامل:

 • بیمه خویش فرما ( اختیاری و کارفرمایان)
 • بیمه  اجباری
 • بیمه بیکاری
 • بیمه دانشجویی
 • بیمه زنان خانه دار
 • بیمه پدیدآورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان
 • نویسندگان و هنرمندان مشمول یارانه
 • مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • بیمه حرف و مشاغل آزاد
 • مددجویان مشمول یارانه
 • کارآفرینان بنیاد شهید
 • زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه
 • مربی مهدکودک خود مالک مشمول یارانه
 • بیمه شاغلین کسب وکار خانگی
 • بیمه نخبگان و استعدادهای برتر
 • بیمه کارگران باربر
 • بیمه خادمین ثابت مساجد
 • بیمه خادمین ثابت مساجد فاقد کمک دولت
 • بیمه صیادان و مشمولان مشمول یارانه
 • بیمه ایرانیان خارج از کشور
 • بیمه کارگران باربر فاقد دولت
 • بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار
 • بیمه طلاب و روحانیون (مطالعه مقاله بیمه تکمیلی طلاب پیشنهاد می‌شود.)
 • بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال
 • بیمه مداحان و شاعران اهل بیت
 • بیمه پزشکان و پیراپزشکان
 • بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
 • بیمه اعضا سازمان نظام دامپزشکی
 • بیمه اعضا جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
 • بیمه اعضا انجمن حمایت از مدیران مزرعه
 • بیمه وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیمه راکبین و نمایندگان پیک موتوری
 • بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات
 • بیمه شاغلین کسب وکارهای مجازی

هر کدام از این بیمه ها دارای نرخ های متفاوت هستند.

نرخ بیمه تامین اجتماعی:

طبق ماده 2 قانون تامین اجتماعی ، حق بیمه وجوهی است كه به حكم اين قانون و برای استفاده از مزايای این قانون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. در واقع کارفرما (شخص حقيقی يا حقوقی كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار می كند. كليه كسانيك ه به عنوان مدير يا مسئول عهده ‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتی است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده می گيرند.) به نمایندگی از کارگر مبلغ بیمه را به سازمان پرداخت میکند.

طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه پرداختی به سازمان 30% حقوق و مزایای مشمول بیمه است. این 30% شامل 7% سهم کارگر ، 20% سهم کارفرما و 3% بیمه بیکاری است. از حقوق و مزایای ماهانه کارگران 7% بیمه سهم کارگر کسر می شود و با 23درصدی که کارفرما به آن اضافه می نماید جمعا 30% حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

جریمه عدم پرداخت حق بیمه:

کلیه کارفرمایان موظف هستند که مبلغ بیمه هر ماه را تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند، در صورت عدم پرداخت مبلغ فوق رابطه بیمه پردازی و استفاده از خدمات تامین اجتماعی قطع می گردد و کارفرما ملزم به پرداخت جریمه مربوط است. جریمه عدم پرداخت حق بیمه برای هر ماه برابر با 2% مبلغ حق بیمه پرداخت نشده است و تا زمانی که مبلغ فوق پرداخت نشود، این جریمه ادامه دارد.

لو

چگونه حق بیمه را پرداخت بکنیم؟

برای پرداخت حق بیمه کافی است از طریق آدرس سایت https://es.tamin.ir/view/#/main  اقدام نمایید. در منوی کارفرمایان از قسمت ارسال لیست بیمه ، بخش لیست های ارسال شده اقدام به پرداخت حق بیمه بنمایید.